Algemene Voorwaarden AIRIAS

Wie wij zijn: AIRIAS

Wij zijn AIRIAS, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91305683

Ons adres is: Wim Noordhoekkade 666 (1087NJ) Amsterdam. 

Je kunt ons het beste bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar (0031) 6 16939131.


TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen jou en ons en op het gebruik van onze website airias.nl (met inbegrip van bestellingen die je via die website doet) en alle informatie op die website.
 • Wij kunnen de Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in op het moment van publicatie op onze website en zijn van toepassing op overeenkomsten die vanaf dat moment met ons worden gesloten.
  Het aanbod
 • Onze producten zijn te vinden op onze website. Daar vind je informatie die je nodig hebt om een aankoopbeslissing te nemen. Natuurlijk staan ook de prijzen erbij (inclusief BTW) en eventuele bijzondere voorwaarden (die dan gelden naast of in afwijking van de Algemene Voorwaarden). Wij zijn niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten op onze website.


DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst tussen jou en AIRIAS komt tot stand op het moment dat jij jouw bestelling via onze website doet en daarbij aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Je ontvangt van ons een bevestiging van je bestelling per e-mail.
 • Wij behouden ons het recht voor om, na ontvangst van je bestelling, de overeenkomst met jou te annuleren. Ook dat delen we dan aan jou mede. Als je in verband met de bestelling al een bedrag hebt betaald, betalen we dat natuurlijk meteen na annulering binnen een week aan je terug.


DE LEVERING

 • Wij leveren het bestelde product op het adres dat jij bij je bestelling hebt opgegeven.
 •  Wij leveren het bestelde product, indien voorradig, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen. We kunnen met
  jou een afwijkende levertermijn afspreken of als bijzondere voorwaarde opnemen bij bepaalde producten, in
  overeenstemming met artikel 3 hierboven.
 •  Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel
  mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat je de bestelling hebt geplaatst. In dat geval mag je de overeenkomst zonder kosten ontbinden; kies je voor ontbinding, dan zullen wij het door jou in verband met de bestelling betaalde bedrag meteen terugbetalen.


BETALING

 • Je betaalt voor het bestelde product op een van de wijzen die op onze website staan vermeld.
 • Je krijgt de eigendom van het product zodra we de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot dat product hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, of op het ogenblik van de levering,
  mocht deze later plaatsvinden.


HERROEPINGSRECHT – RECHT VAN RETOUR

 • Je hebt het recht om de overeenkomst met ons binnen een bedenktijd van 14 dagen na bezorging van het bestelde product te herroepen. Dat mag zonder opgaaf van redenen. Wel kunnen we je vragen om bij je herroeping aan te geven waarom je het product bij nader inzien niet wilt; wij doen dat om te leren en onze producten te verbeteren.
 • Tijdens de bedenktijd moet je zorgvuldig omgaan met het geleverde product, de verpakking en andere bijbehorende materialen. Je mag het product niet gebruiken behalve om het te passen, zoals je dat ook in een winkel zou doen. Aan het product bevestigde labels, prijskaartjes en dergelijke mag je niet van het product verwijderen.
 • Je kunt de overeenkomst herroepen door middel van de bijlage onderaan deze pagina. Je kunt daarvoor ook het modelformulier gebruiken dat in de bijlage van de Algemene Voorwaarden is opgenomen, maar dat is niet verplicht. Wij zullen de ontvangst van jouw herroepingsbericht per e-mail bevestigen.
 • Nadat je de overeenkomst hebt herroepen, dien je zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen 14 dagen, het betreffende product aan ons te retourneren volgens de retourinstructies die op onze website staan. De retourkosten zijn voor jouw rekening.
 • Nadat we de retourzending hebben ontvangen, betalen we het bedrag dat jij eerder aan ons in verband met je bestelling hebt betaald, volledig terug indien voldaan is aan de overige bepalingen van dit artikel 7.


PRIVACY EN VEILIGHEID

  • In verband met het doen van bestellingen en ander gebruik van onze website, verstrek je ons gegevens over jezelf. Die persoonlijke gegevens zullen wij zo goed mogelijk beschermen. Meer informatie hierover is te vinden in de Privacyverklaring die op onze website staat.
  • Je reacties op onze website en social media mogen wij gebruiken in onze publicaties.
  • Wij doen ons best om onze website vrij van virussen te houden, maar kunnen niet garanderen dat wij daarin altijd zullen slagen. Op onze website kunnen links staan naar websites van derde partijen. Op die sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van die sites.

 

RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Op (de vorm en inhoud van) onze website en onze producten rusten intellectuele eigendomsrechten van ons en onze partners. Je mag zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen gebruik maken van onze website of producten of delen daarvan, bijvoorbeeld door die openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, of te bewerken, tenzij je dat alleen voor persoonlijk gebruik doet.


KLANTENSERVICE EN KLACHTEN 

 • Heb je vragen over je bestelling of over een geleverd product? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected] , dan zullen wij proberen je zo goed mogelijk te helpen.
 • Ben je (uiteindelijk) toch niet tevreden over een product of onze dienstverlening? Dien dan een klacht in door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen [5] werkdagen, na ontvangst van jouw klacht.
 • De klachtenafhandeling vind veelal direct plaats met de producent na berichtgeving aan airias. Producenten verwachten een verwijzing naar de factuur.
 • Let erop dat je een eventuele klacht over de uitvoering van een overeenkomst met ons binnen redelijke tijd nadat je hebt geconstateerd (of had kunnen constateren) dat die uitvoering gebreken vertoont, bij ons moet indienen en dat je je klacht daarbij volledig en duidelijk moet omschrijven.

 

TOT SLOT 

 • Op deze Algemene Voorwaarden en op elke overeenkomst met ons is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet op overeenkomsten met ons van toepassing.
 • In geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met ons is de Amsterdamse rechter bevoegd, dan wel de bevoegde rechter in het arrondissement van je woonplaats

 

BIJLAGEN

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen; zie artikel [7] van de Algemene Voorwaarden)

Aan: AIRIAS

Wim Noordhoekkade 666

1087NJ Amsterdam

[email protected]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede,

dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product en ordernummer]*
herroept/herroepen*

– ontvangen op* [datum ontvangst bij producten] – [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.